Polyform (HIRSCH) Podolínec
Realizácia: 2008  -  Parná kotolňa 2MW
Investičný náklad:  1 900  tis. Sk

  • úprava projektovej dokumentácie
  • montáž plynového parného kotla 1380kW - 2t pary/hod
  • montáž plynového parného kotla 800kW - 1t pary/hod
  • montáž STL plynovodu a regulačnej stanice
  • montáž technológie plynovej parnej kotolne
  • montáž úpravne vody, napájacej nádrže pre každý kotol