Priemyselný park Prievidza

Realizácia : 2006/2007 Požiarny vodovod, požiarna nádrž, vedenie splaškovej kanalizácie a prečerpávacia stanica /
Investičný náklad : 7 200 tis. Sk

  • úprava projektovej dokumentácie
  • odávka a montáž potrubných rozvodov požiarneho vodovodu  DN 90 – 1200m vrátane 5 ks hydrantov
  • výstavba požiarnej nádrže vrátane strojovne 200 m3
  • dodávka a montáž potrubných rozvodov Splaškovej kanalizácie DN 125- 825m vrátane prečerpávacej stanice
  • kompletná dodávateľská dokumentácia